Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach oC), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody,

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom kotłów na biomasę.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez instalacje zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20oC i 30oC.

Tabela 1

Przyrost temperatury wody Ilość energii odzyskanej przez instalacje Ilość podgrzanej wody [l]
200C 60681,83 MWh 26068568,03 hekto litrów
300C 60681,83 MWh 17379045,35 hekto litrów

 


Rysunek 1 Ilość podgrzanej wody w m3 w funkcji stopnia podgrzania (o 15, 20 i 30 0C).